Over de kunstenaar
About the artist

 

 

'Tekenen is altijd mijn manier geweest om dingen te begrijpen. Als ik iets zie dat indruk op me maakt, of als ik iets niet begrijp, maak ik een tekening om te proberen het te doorgronden. Tekenen en schilderen is mijn venster op de wereld. En het is ook het venster waardoor ik mijn observaties, gedachten en ideeën met anderen deel’.

Wim van Loons kunst gaat in grote lijnen over 'mensen' en 'plaatsen'. 'Mensen' kunnen portretten zijn van individuen of groepen. Het gaat om een individu, dat een persoon vertegenwoordigt, maar ook om wat hij 'het groepsindividu' noemt. We voelen ons allemaal uniek, en proberen dat te zijn. Aan de andere kant wordt de manier waarop we eruitzien en ons gedragen beïnvloed door onze omgeving, onze opvoeding, door een gevoel erbij te willen horen, door ideeën, politiek of zelfs heldenverering. 'Groepspersoon' is op die manier een contradictie op zich. Op 'plaatsen' deelt Van Loon grotendeels zijn observaties, zijn blik op wat hij om zich heen ziet, zijn fascinatie voor de ritmes, orde en chaos van de natuurlijke en niet-natuurlijke omgeving.  

 Zijn werk kan een enkel beeld zijn, of een 'constructie' van een aantal kleinere delen. In zijn tekeningen maakt hij vaak gebruik van grafische technieken, om de mogelijkheid te hebben om in serie te werken, en zo een thema op verschillende manieren te benaderen. Hij werkt op een 'gelaagde' manier, waarbij hij een schilderij of tekening langzaam opbouwt en optimaliseert. In zekere zin is Wim van Loons kunst een uitnodiging. Hij nodigt je uit om zijn observaties, gevoelens en gedachten te delen.  

 

'Drawing has always been my way of understanding things. If I see something that impresses me, or if I don't understand something, I draw a picture to try to comprehend it. Drawing and painting is my window to the world. And it is also the window through which I share my observations, thoughts and ideas with others.'

Wim van Loon's art is broadly about 'people' and 'places'. 'People' can be portraits of individuals or groups. It is about an individual, representing a person, but also about what he calls 'the group individual'. We all feel unique, and try to be. On the other hand, the way we look and behave is influenced by our environment, our upbringing, a sense of belonging, ideas, politics, or even hero worship. 'Group person' is thus a contradiction in itself. In 'places', Van Loon largely shares his observations, his view of what he sees around him, his fascination for the rhythms, order and chaos of the natural and non-natural environment. 

 His work can be a single image, or a 'construction' of a number of smaller parts. In his drawings he often uses graphic techniques, in order to have the opportunity to work in series, and thus approach a theme in different ways. He works in a 'layered' way, slowly building up and optimizing a painting or drawing. In a sense, Wim van Loon's art is an invitation. He invites you to share his observations, feelings and thoughts.

 

Neem contact op als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van het werk van Wim van Loon

Get in touch if you have any questions or comments regarding Wim van Loon's work

mai@wimvanloon.nl